គ្រូបង្រៀន

ចាប់ផ្តើមជំហានដំបូងជាមួយយើង

គ្រូបង្រៀននៅលើផ្លាតហ្វម Lifetoolbox គឺដើម្បីផ្តល់នូវខ្លឹមសារអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងការបង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់សិស្ស។ ក្នុងសិទ្ធិជាគ្រូ អ្នកអាច៖

  1. ស្នើក្លាយជាគ្រូបង្រៀន ៖ ជាដំបូង អ្នកត្រូវស្នើដាក់ពាក្យសុំក្លាយជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាណាមួយនៅលើផ្លាតហ្វម Lifetoolbox ។ ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ប្រវត្តិអប់រំ បទពិសោធន៍ និងឯកសារយោងផ្សេងៗ។

  2. អញ្ជើញសិស្ស ៖ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានទទួលយកជាគ្រូបង្រៀន អ្នកអាចអញ្ជើញសិស្សចូលទៅរៀននៅសាលារបស់អ្នក។

  3. គ្រប់គ្រងវគ្គសិក្សា ៖ គ្រូបង្កើត និងគ្រប់គ្រងវគ្គសិក្សានៅលើសាលានៃផ្លាតហ្វម Lifetoolbox ។ អ្នក​នឹង​បង្កើត​ឯកសារ​បង្រៀន កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​កិច្ចការ កិច្ចការ​ថ្នាក់ និង​ផ្តល់​មតិកែលម្អ​ដល់​សិស្ស។

  4. គ្រប់គ្រងចំណូលអកម្ម៖ វេទិកានេះអាចផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីចំណូលអកម្មដែលគ្រូអាចរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដោយបញ្ជូនសិស្សថ្មី។ គ្រូបង្រៀនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងគណនីចំណូលអកម្មរបស់គាត់ តាមដានការបញ្ជូនបន្ត និងការដកប្រាក់។

  5. របាយការណ៍ការទូទាត់៖ គ្រូនឹងអាចចូលប្រើរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែលផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការ និងចំណូលនៃវគ្គសិក្សារបស់ពួកគាត់។ អ្នកអាចតាមដានការចុះឈ្មោះសិស្ស អត្រាបញ្ចប់ការសិក្សា និងប្រវត្តិបង់ប្រាក់។

  6. ដកប្រាក់៖ នៅពេលដែលគ្រូម្នាក់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីវគ្គសិក្សា ឬកម្មវិធីចំណូលអកម្មរបស់ពួកគេ ពួកគេអាចដកប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់របស់យើង។

  7. ការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន៖ គ្រូអាចប្ដូរប្រូហ្វាល់ផ្ទាល់ខ្លួន កំណត់ចំណូលចិត្ត និងគ្រប់គ្រងការកំណត់គណនីរបស់ពួកគេ។

សរុបមក តួនាទីជាគ្រូបង្រៀននៅលើវេបសាយសាលា​នៃផ្លាតហ្វម Lifetoolbox គឺដើម្បីជួយសិស្សឱ្យទទួលបាននូវជំនាញ និងចំណេះដឹងថ្មីៗនៅក្នុងបរិយាកាសអនឡាញដែលគាំទ្រ។ ទំនួលខុសត្រូវទាមទារឱ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបទពិសោធន៍បង្រៀន ជំនាញគ្រប់គ្រង និងជំនាញបច្ចេកទេស។