សិស្ស

ចាប់ផ្តើមជំហានដំបូងជាមួយយើង!

ស្វាគមន៍មកកាន់ Life Toolbox ដែលជាផ្លាតហ្វមអនឡាញដែលផ្តល់នូវវគ្គសិក្សា និងការប្រឡងជាច្រើន ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញ និងចំណេះដឹងរបស់អ្នក។ នេះជារបៀបដែលអ្នកអាចចាប់ផ្តើមក្នុងនាមជាសិស្សចូលប្រើប្រាស់លើផ្លាតហ្វមរបស់យើង៖

  1. ជ្រើសរើសវគ្គសិក្សារបស់អ្នក : រកមើលវគ្គសិក្សារបស់យើង ហើយជ្រើសរើសវគ្គដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។ ចុចលើវគ្គសិក្សាដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីវា។

  2. ចុះឈ្មោះនៅក្នុងវគ្គសិក្សា : ប្រសិនបើអ្នកពេញចិត្តនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃវគ្គសិក្សា សូមចុចលើប៊ូតុងចុះឈ្មោះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន។ អ្នកនឹងត្រូវបានសួរឱ្យបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកមុនពេលបន្ត។

  3. ប្រឡង : នៅពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយ អ្នកអាចធ្វើការប្រលងបានដោយចុចលើផ្ទាំង Exam ។ អ្នកអាចប្រឡងបាន លុះត្រាតែអ្នកបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។

ឥឡូវនេះ អ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយ ដើម្បីចាប់ផ្តើមរៀន និងបង្កើនជំនាញរបស់អ្នកជាមួយនឹង Life Toolbox ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬកង្វល់ណាមួយ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងតាមរយៈផ្នែកជំនួយរបស់យើង